Algemene voorwaarden


Artikel 1: definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

1.1. Verkoper: Do Fashion BV, gevestigd te (5211 WD) Den Bosch aan het adres Koninginnenlaan 15, tevens handelend onder de naam “Her Can Be You”;

1.2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Verkoper;

1.3. Overeenkomst: de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper op grond waarvan goederen door Verkoper aan Koper worden geleverd.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en iedere Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover Partijen niet uitdrukkelijk zijn afgeweken uit deze voorwaarden.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper stemt Koper uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden gelden slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Verkoper en Koper zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.4. Alle rechten en privileges van Verkoper die in deze algemene voorwaarden en eventuele nadere Overeenkomsten zijn vastgelegd, gelden ook voor eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft recht op toevalsprijzen, in het bijzonder maar niet uitsluitend indien dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, of wanneer de productie- of inkoopkosten van Verkoper zijn gestegen.

3.2. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Verkoper de door Koper geplaatste bestelling heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien de bestelling van Koper niet door Verkoper wordt geaccepteerd, ontvangt Koper hiervan binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht.

Artikel 4: aanbiedingen en prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. In geval van prijsstijging van de aangeboden goederen en diensten tussen het moment waarop de koper een bestelling plaatst en het moment van levering van de bestelling door de verkoper, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper. Indien Verkoper binnen genoemde termijn van vijf (5) dagen geen reactie van Koper ontvangt, wordt Koper geacht in te stemmen met genoemde prijsverhoging.

4.3. Eventuele opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en/of andere omschrijvingen van goederen en/of diensten op haar website zijn te allen tijde met zorg gedaan. Verkoper kan echter niet instaan ​​voor de juistheid van deze informatie of het feit dat hiervan geen afwijkingen mogen optreden. Overeenkomsten gesloten op basis van onjuiste informatie op haar website binden Verkoper niet en Verkoper heeft derhalve het recht bestellingen te weigeren en/of aangegane Overeenkomsten te annuleren of te ontbinden.

Artikel 5: monsters en modellen

5.1. Indien aan koper een monster of model is getoond of verstrekt, worden deze geacht slechts ter aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de te leveren zaken exact identiek zullen zijn.

5.2. In de webshop van Verkoper getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleuren van de goederen in de webshop zijn afhankelijk van de instellingen van de monitor en grafische interface van Koper. Koper kan dan ook geen rechten ontlenen aan de in de webshop getoonde kleuren.

Artikel 6: leveringen

6.1. De eigendomsoverdracht vindt plaats door verzending van de goederen aan Koper naar het door Koper opgegeven adres. Plaats van levering wettelijk (eigendomsoverdracht) is Ex Works.

6.2. Verkoper is niet verplicht voor levering op de door Koper aangegeven wijze zorg te dragen dan nadat Koper het gehele aan Verkoper verschuldigde bedrag heeft voldaan.

6.3. Het risico van de geleverde zaken gaat over op Koper op het moment van levering.

6.4. Indien Koper de door Koper bestelde zaken niet of niet tijdig op het overeengekomen tijdstip en plaats van levering in ontvangst neemt, is Koper in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Verkoper heeft in dat geval het recht de zaken voor risico en voor rekening van Koper op te slaan dan wel de Overeenkomst met Koper te ontbinden, onverminderd het recht van Verkoper volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7: levertijden

7.1. De levertijden vermeld op de website van Verkoper zijn indicatief. Koper ontvangt zijn bestelling onverwijld en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij anders aangegeven door Verkoper. In het laatste geval wordt Koper daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Overschrijding van het tijdstip van levering geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

7.2. Bij niet-naleving van het overeengekomen tijdstip van levering is Koper niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze niet-nakoming zodanig is dat van Koper in redelijkheid niet kan worden gevergd de Overeenkomst (of een deel van de betreffende Overeenkomst) in stand te houden.

Artikel 8: verzendkosten en bezorging

8.1. Koper is verplicht de kosten van verzending en levering te betalen. Verkoper zal Koper bij het plaatsen van de bestelling informeren over de hoogte van deze kosten.

Artikel 9: betaling

9.1. Onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling is Koper verplicht het door Koper verschuldigde bedrag aan Verkoper te betalen. De bevestiging van de bestelling door Verkoper geldt tevens als factuur.

9.2. Koper is verplicht het verschuldigde bedrag zonder enige aftrek of verrekening te voldoen binnen veertien dagen na de datum waarop de bestelling door Koper is geplaatst.

9.3. Koper kan de betaling uitvoeren door gebruik te maken van een van de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden aangeboden. Aan de bestelling van Koper kunnen specifieke (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op de bank- respectievelijk girorekening van Verkoper.

9.4. Indien Koper niet binnen bovengenoemde betalingstermijn het gehele door Koper verschuldigde bedrag heeft betaald, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Koper vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot aan de dag van betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het niet-betaalde deel van het door Koper verschuldigde. volledig. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, is Koper de wettelijke rente verschuldigd.

9.5. Alle kosten van incasso, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte door enige partij verleend, komen voor rekening van Koper. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten die Verkoper maakt om nakoming van de verplichtingen van Koper te bewerkstelligen, komen voor rekening van Koper. Deze kosten worden berekend volgens de volgende incassotarieven zoals geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:

15% van de hoofdsom van de vordering, over de eerste € 2.500,00 van de vordering;

10% van de hoofdsom van de vordering, voor de volgende € 2.500,00 van de vordering;

5% van de hoofdsom van de vordering, voor de volgende € 5.000,00 van de vordering;

1% van de hoofdsom van de vordering, voor de volgende € 190.000,- van de vordering;

0,5% van de resterende hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

9.6. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

9.7. Indien Koper niet tijdig tot volledige betaling overgaat, heeft Verkoper tevens het recht de betreffende Overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten of te ontbinden, onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van eventuele aan Verkoper toegebrachte schade te vorderen.

Artikel 10: garantie

10.1. Verkoper garandeert dat deze bij aflevering van de aan Koper verkochte en geleverde zaken zullen voldoen aan alle redelijke gebruikseisen die daaraan kunnen worden gesteld.

10.2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel geldt geen garantie indien slijtage van de zaken als normale slijtage wordt aangemerkt, alsmede in de volgende gevallen:

10.3. in geval van wijziging van of aan de goederen, waaronder begrepen reparaties uitgevoerd zonder toestemming van Verkoper;

10.4. Indien gebreken aan de zaken zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of gebruik dat afwijkt van het beoogde gebruik;

10.5. Indien schade aan de zaken is veroorzaakt door opzet, grove schuld of onzorgvuldigheid van Koper.

Artikel 11: herroepingsrecht / retour binnen 5 werkdagen

11.1. Bij aflevering van de bestelde zaken is Koper verplicht onverwijld te onderzoeken of Verkoper de Overeenkomst deugdelijk heeft uitgevoerd. In het bijzonder dient Koper te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden: of de juiste zaken zijn geleverd, of de juiste hoeveelheid en kwaliteit zijn geleverd of, indien er geen kwaliteitseisen zijn, of de zaken in staat zijn om normaal gebruik/normale zakelijke doeleinden.

11.2. Koper is verplicht Verkoper onverwijld doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na levering op de hoogte te stellen van geconstateerde zichtbare gebreken.

11.3. Koper is verplicht Verkoper onverwijld doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na constatering van geconstateerde onzichtbare gebreken op de hoogte te stellen. Onzichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen na levering aan Verkoper te worden gemeld.

11.4. Indien de koper de verkoper met gegronde reden op de hoogte stelt van een defect, heeft de verkoper het recht om ofwel het defecte product te vervangen, ofwel de koper te crediteren voor het bedrag dat voor het defecte product is betaald. Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van overige of verdere schade aan Koper.

11.5. Indien Koper Verkoper niet binnen de hierboven gestelde termijn op de hoogte stelt, wordt Verkoper geacht volledig te hebben voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Reclames of meldingen betreffende gebreken hoeven vanaf dan niet meer door Verkoper in behandeling te worden genomen en hebben geen (juridische) gevolgen.

11.6. Reclames en/of mededelingen als bedoeld in dit artikel geven Koper niet het recht om betaling op te schorten, tenzij Verkoper uitdrukkelijk instemt met surseance van betaling.

11.7. Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggestuurde goederen te weigeren, of slechts een deel van de reeds betaalde bedragen terug te betalen indien wordt aangenomen dat de goederen reeds zijn geopend, gebruikt of beschadigd door toedoen van Koper. Verkoper heeft in dat geval het recht het bedrag van de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan Koper terug te betalen bedrag.


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door Verkoper geleverde zaken blijven haar eigendom tot volledige betaling van al haar vorderingen, uit welke hoofde dan ook, vermeerderd met de eventueel daarop verschuldigde rente en kosten.

12.2. Zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden en Koper in verzuim is of Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper in verzuim zal zijn, kan Verkoper de geleverde zaken zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk terugvorderen. Koper verleent Verkoper de bevoegdheid hiertoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.

12.3. Het risico voor de zaken waarop ingevolge lid 1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, berust na levering bij Koper. Deze is verplicht genoemde zaken afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen de risico's van diefstal, beschadiging en vernieling. Het is Koper niet toegestaan ​​enige aanspraak op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid aan derden te laten betekenen. Betalingen ter zake van beschadiging en vermissing van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de desbetreffende goederen.

12.4. Koper is verplicht eenieder die beslag wil leggen op door Verkoper geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust, dan wel in geval van administratie of faillissement van Koper zelf, onverwijld zijn curator of bewindvoerder daarvan in kennis te stellen, onder afschrift daarvan aan Verkoper, dat Verkoper eigenaar is gebleven van de geleverde zaken, op straffe van verbeurdverklaring van een direct opeisbare boete, die niet voor rechterlijke matiging vatbaar is, ten bedrage van € 5.000,- of, indien hoger, van de originele factuur hoeveelheid van de goederen. De boete geldt naast een eventuele verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 13: aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd) beperkt tot de koopprijs van het betreffende Product.

13.2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade toegebracht aan Koper of derden (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade) als gevolg van of in verband met de Overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde zaken.

13.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of beperkt functioneren van de website, telecommunicatie-infrastructuur en/of andere fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen daarvan. De inhoud van de website van Verkoper en de inhoud van eventuele andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van genoemde informatie. Om die reden is Verkoper niet aansprakelijk voor frequente fouten, inconsistenties, verwarring, vertragingen of onduidelijke verzending van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in interacties tussen Verkoper en Koper, of de gevolgen van het gebruik van genoemde informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot door Verkoper gegeven adviezen en antwoorden op vragen, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

Artikel 14: overmacht

14.1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen anders dan financiële betalingsverplichtingen indien Verkoper daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan ​​een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van eventueel ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere omstandigheid buiten de feitelijke (beslissende) invloed van Verkoper.

Artikel 15: privacy

15.2. Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt ​​er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de bestelling volledig uit te voeren.

15.2. Persoonlijke informatie zal door de Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet aan de Verkoper zijn gelieerd, behalve in het geval dat de Koper hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien dit noodzakelijk is in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper of wettelijke vereisten.

15.3. De website kan advertenties van derden of links naar andere websites bevatten. Verkoper kan het privacybeleid van dergelijke derden of hun websites niet beïnvloeden en daarom is Verkoper daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 16: herroepingsrecht consument

16.1. Bij de aankoop van goederen heeft de koper (consument) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (herroepingsrecht). Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper (consument).

16.2. Tijdens de bedenktijd zal de koper (consument) zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de Koper (consument).

16.3. Indien Verkoper de bestelde goederen niet heeft geleverd binnen dertig (30) dagen vanaf de dag waarop Koper (consument) zijn bestelling bij Verkoper heeft geplaatst, is Verkoper van rechtswege in verzuim en is Koper (consument) ) heeft het recht de Overeenkomst met Verkoper te ontbinden.

16.4. Koper (consument) heeft het in lid 1 bedoelde recht niet indien Verkoper met Koper (consument) een ander tijdstip van levering is overeengekomen, of indien de vertraging in de levering niet aan Verkoper kan worden toegerekend, of de prestatie reeds blijvend is geworden onmogelijk.

16.5. Indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden doordat het gekochte goed niet beschikbaar is, wordt Koper (consument) hiervan onverwijld op de hoogte gesteld en heeft Koper (consument) recht op restitutie van het door Koper (consument) aan Verkoper betaalde bedrag. Verkoper zal deze bedragen aan Koper (consument) terugbetalen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper Koper (consument) op de hoogte heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren.


Artikel 17: toepasselijk recht en forumkeuze

17.1. Op alle bestellingen en Overeenkomsten aangegaan met Koper door Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant.

Deze Algemene voorwaarden zijn bij het sluiten van de Overeenkomst door Verkoper aan Koper ter beschikking gesteld door middel van de aangeboden mogelijkheid deze als onderdeel van het bestelproces te downloaden en op te slaan, en liggen verder ter inzage ten kantore van Verkoper te Den Bosch, en zal op verzoek opnieuw kosteloos aan de Koper worden toegezonden. Ze zijn beschikbaar op internet op: www.hercanbeyou.com

 Artikel 18: acties en kortingen

18.1 Acties, kortingen en prijzen zijn maximaal één per persoon geldig. Verkoper heeft altijd het recht om een actie, korting of gewonnen prijs te weigeren om iedere reden.

18.2 In acties verkregen kortingscodes zijn maximaal 2 maanden geldig.